Glam-i 100% Human Remy Hair Eyelash #OM (Original Medium)

Glam~i Individual Eyelashes Remy Human Hair Lashes - Original Medium

Glam~i Individual Eyelashes Style: Original Medium | Black 25% MORE ORIGINAL 70 REMY HAIR INDIVIDUAL EYELASHES REMY HAIR Premium 100% Human Hair Individual.


newitem223096534$4.99