Click to enlargeHarlem 125 Human Hair ExtensionHarlem 125 Remi Maki Yaky 8" 100% Human Hair
Harlem 125 4 PC Layer Human Hair
Harlem 125 Special Made Human Hair Italian Body Wvg 14"
Harlem 125 Special Made Human Hair Fancy Deep 14"
Harlem 125 Special Made Human Hair Shirley Curl Wvg 14"
Harlem 125 Remi Maki Yaky 8" 100% Human Hair

newitem200683795$29.99Color: 
Harlem 125 4 PC Layer Human Hair

newitem117782284$29.99Color: 
Harlem 125 Special Made Human Hair Italian Body Wvg 14"

newitem152775053$29.99Color: 
Harlem 125 Special Made Human Hair Fancy Deep 14"

newitem152775124$29.99
Harlem 125 Special Made Human Hair Shirley Curl Wvg 14"

newitem152775206$29.99
Harlem 125 Special Made Human Hair Swirl Curl Wvg 14"
Halem 125 Special Made Human Hair Twin Roll Wvg 14"
Harlem 125 Special Made Human Hair Yaki Wvg 10" 12" 14"
Harlem 125 Jerry Page 5 Human Hair
Harlem 125 Special Made Human Hair French Body 14"
Harlem 125 Special Made Human Hair Swirl Curl Wvg 14"

newitem152775290$29.99
Halem 125 Special Made Human Hair Twin Roll Wvg 14"

newitem152775357$29.99
Harlem 125 Special Made Human Hair Yaki Wvg 10" 12" 14"

newitem152775456$29.99Color: 
Harlem 125 Jerry Page 5 Human Hair

newitem152776107$19.99
Harlem 125 Special Made Human Hair French Body 14"

newitem152774899$29.99Color: