SHE Bulk Braiding HairSHE Natural Human Hair Blend Super Bulk 14" 16" 18"
SHE Natural Human Hair Blend Deep Wave Bulk 14" 16" 18"
SHE Natural Human Hair Yaki Bulk 14" 16" 18"
SHE Natural Human Hair Blend Super Bulk 14" 16" 18"

newitem242065204Regular price: $19.99Sale!: $14.99Color: 
SHE Natural Human Hair Blend Deep Wave Bulk 14" 16" 18"

newitem242065600Regular price: $19.99Sale!: $14.99Color: 
SHE Natural Human Hair Yaki Bulk 14" 16" 18"

newitem242065671Regular price: $19.99Sale!: $14.99