Fabulaxer - Hair Care Products

Fabulaxer No Lye Kit
Fabulaxer No Lye Relaxer Kit Twin Pack
Fabulaxer No Base Creme Relaxer 18.75oz
Fabulaxer Super Moist Intensive Creme Conditioner 15.2oz
Fabulaxer No Lye Kit

fnlk$5.99
Fabulaxer No Lye Relaxer Kit Twin Pack

fnlrkt$14.99
Fabulaxer No Base Creme Relaxer 18.75oz

fnbr$5.99
Fabulaxer Super Moist Intensive Creme Conditioner 15.2oz

fic$5.99