Shake N Go Satin Premium Human Hair Blend

Shake N Go Satin Finger Roll Wave Weaving 14" Premium Human Hair Blend, Shake N Go Satin Paradise Curl Wave Weaving 14" Premium Human Hair Blend, Shake N Go Satin Italian Curl Wave Weaving 14" Premium Human Hair Blend, Shake N Go Satin Yaky Wave Weave 14" Premium Human Hair Blend

Shake N Go Satin Finger Roll Wave 14" Premium Human Hair Blend
Shake N Go Satin Premium Paradise Curl 14" Human Hair Blend
Shake N Go Satin Premium Italian Curl 14" Human Hair Blend
Shake N Go Satin Premium Yaky Weave 12"  Human Hair Blend
Shake N Go Satin Finger Roll Wave 14" Premium Human Hair Blend

newitem125974963$24.99Color: 
Shake N Go Satin Premium Paradise Curl 14" Human Hair Blend

newitem125975235$24.99
Shake N Go Satin Premium Italian Curl 14" Human Hair Blend

newitem125975299$24.99Color: 
Shake N Go Satin Premium Yaky Weave 12" Human Hair Blend

newitem125975375$19.99Color: